Auto Motors a.s., Ústí nad Labem

Auto Motors a.s., Ústí nad Labem


AUTORIZOVANÝ PRODEJCE A SERVIS VOZŮ ZNAČKY SUZUKI

PLA 7883

N 132/2024

Tato listina byla sepsána JUDr. Vratislavem Makovcem, notářem se sídlem v Děčíně,
v rámci poskytnutí právních služeb ve smyslu ustanovení § 3 odstavce 1, písmena b) notářského řádu.


P O Z V Á N K A
na valnou hromadu společnosti.


Správní rada obchodní společnosti AUTO MOTORS, a.s., se sídlem Textilní 1874/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo 467 08 502 (dále jen společnost), svolává řádnou valnou hromadu společnosti.

Valná hromada se koná dne 28.5.2024 ve 10 hodin v notářské kanceláři JUDr. Vratislava Makovce, notáře se sídlem v Děčíně, na adrese Děčín, Děčín I-Děčín, U Plovárny 438/3.


Pořad valné hromady :

1. zahájení,

2. volba předsedy valné hromady, který provádí rovněž sčítání hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu - § 422 zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK),

3. zpráva správní rady o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a informace o záměrech pro rok 2024 - informace pro akcionáře,

4. zpráva správní rady o řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrh správní rady na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 - informace pro akcionáře,

5. schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 - § 421 odstavec 2, písmeno g) ZOK,

6. rozhodnutí o rozdělení zisku - § 421 odstavec 2, písmeno h) ZOK,

7. odvolání členů správní rady a volba nových členů správní rady - § 421 odstavec 2, písmeno f) ZOK,

8. diskuze,

9. závěr.


Návrh usnesení valné hromady :

K bodu 2 - volí se orgány valné hromady

K bodu 3 – valná hromada bere na vědomí

K bodu 4 – valná hromada bere na vědomí,

K bodu 5 – Schvaluje se řádná účetní závěrka za rok 2023,

K bodu 6 – rozhoduje se o rozdělení zisku za rok 2023, a to tak, že zisk bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let,

K bodu 7 -

• Odvolává se předseda správní rady Marek Kessler, narozený 12.3.1974, pobytem Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Stará 2520/45a,

• Odvolává se člen správní rady Jan Králíček, narozený 24.1.1951, pobytem Ústí nad Labem, Neštěmice, Květnová 407,

• Odvolává se členka správní rady Iveta Pokorná, narozená 15.12.1969, pobytem Ústí nad Labem, Bukov, Na Kohoutě 793/12,

• Volí se člen správní rady, a to výše uvedený Marek Kessler,

• Volí se člen správní rady, a to výše uvedený Jan Králíček,

• Volí se členka správní rady, a to výše uvedená Iveta Pokorná.


Dne 8.4.2024

Předseda správní rady Marek Kessler


1) Pozvánka na valnou hromadu 2024 pdf button

2) Stanovy Automotors, a.s.pdf button